Reforma fiscal : Modificacions a la Llei d’IVA

ivaEn data 27 de novembre es va publicar al BOE la llei 28, de 2014 en la qual es modifica la llei 37/1992 d’IVA. A continuació fem referència dels canvis en els tipus d’Iva que s’han produït i algunes modificacions.

PRODUCTES SANITARIS

 • Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i resta d’instrumental, d’ ús mèdic i hospitalari passen a tributar, amb caràcter general del 10% al 21%, mantenint exclusivament el tipus reduït del 10% per aquells productes que per les seves característiques objectives, estiguin dissenyats per alleugerir o tractar deficiències, per ús personal i exclusiu de persones que tinguin deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials.
 • Productes als quals resulta d’aplicació el 10%: Entre d’altres les ulleres, els lents de contacte graduats, ortesis, pròtesis i ortopròtesis excepte per persones amb discapacitat.
 • Productes als quals resulta d’aplicació el 4%:Quan siguin els adquirents persones amb discapacitat que siguin receptors de cadires de rodes, muletes i dispositius per a tractament de diàlisis i respiratoris.
 • Passen a tributar del 4% al 21%: Les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per ús humà, així com els productes intermedis per la fabricació d’aquests medicaments.
 • Passen a tributar del 10% al 21% les substàncies medicinals i els principis actius utilitzats en l’elaboració de medicaments d’ús veterinari, així com els equips mèdics, aparells i altre instrumental usat amb fins veterinaris.


TIPUS IMPOSITIUS QUE NO VEUEN ALTERAT EL SEU PERCENTATGE

 • Mantenen la tributació del 10%: Els medicaments d’ús animal, els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (gases, benes i anàlegs). Compreses, tampons, protectors per eslips, preservatius i d’altres anticonceptius no medicinals.
 • Mantenen la tributació del 4%: Els medicaments d’ús humà, les fórmules galèniques, magistrals i preparats oficinals, vehicles per persones de mobilitat reduïda, pròtesis, ortesis e implants interns per persones discapacitades

EDUCACIÓ

 • L’exempció educativa s’estén als serveis d’atenció als nens en el centre docent prestats en temps intel·lectiu, en el menjador escolar i en el servei de guarderia fora de l’horari escolar, donant el mateix tractament en l’impost d’aquests serveis prestats pel centre docent, ja sigui realitzat en mitjans propis o aliens.

IMMOBILIARI

 • En la renúncia a les exempcions immobiliàries de cara a la seva aplicació, es varia l’exigència de que l’empresari o professional adquirent tingui dret a la deducció total de l’impost suportat en funció de quin sigui el destí previsible en l’adquisició de l’immoble, si bé s’exigeix que aquest empresari tingui dret a la deducció total o parcial de l’impost suportat al realitzar l’adquisició.

JARDINERIA

 • Passen a tributar de 21% al 10% les flors i plantes vives de caràcter ornamental.

SERVEIS PRESTATS PER FEDATARIS PÚBLICS

 • Es suprimeix l’exempció dels serveis prestats per fedataris públics. Passen a estar subjectes a l’IVA els serveis prestats per notaris, registradors de la propietat i mercantils en relació a les operacions (constitució, subrogació o cancel·lació de préstecs hipotecaris entre d’altres)

subida-iva-6

MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE

 • En cas de resultar deutor de concurs, el termini per poder realitzar la modificació de la base imposable s’amplia d’1 a 3 mesos.
 • En cas de crèdits incobrables, les PIME’s podran modificar la base imposable transcorregut el termini de 6 mesos tal com es venia exigint o podran de forma optativa, esperar al termini general d’un any exigit per la resta d’empreses.
 • Per les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa es permet a partir de la reforma, modifica la base imposable quan es produeixi la meritació de l’operació per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a la data de realització de l’operació, sense haver d’esperar de nou al transcurs dels 6 mesos o 1 any que marca la normativa.