Reforma fiscal: Especial IRPF 2015-2016

Es parla de baixada d’impostos, però la veritat és que no és així. Encara que es redueix la càrrega impositiva que els contribuents han patit en els últims anys, si ens remuntem a la situació anterior a aquest paquet de mesures per reduir el dèficit públic que incloïa severes exigències fiscals (és a dir, si ens remuntem al 2011), comprovem que l’anunciada baixada d’impostos, per a la majoria dels ciutadans, no és tal.
Algunes de les noves mesures de la reforma fiscal afavoreixen sens dubte als contribuents, però en altres aspectes sortim perdent. En qualsevol cas, si vols pagar menys assabenta’t de com t’afectarà la reforma i quines mesures mesurades pots prendre per pagar menys renda a partir d’aquest gener.

Truca’ns o envia’ns un email per poder informar-te.

Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

 

Principals claus de la reforma:

 En general

El nombre de trams de la base imposable general passa de 7 a 5. Els tipus mínim i màxim baixen (i ho faran encara més en 2016): el mínim passa del 24,75% en 2014, al 20% en 2015 i al 19% en 2016 El màxim passa del 52% en 2014, al 47% en 2015 i al 45% en 2016.

TARIFA DE LA BASE GENERAL 2015

taules - Copy

 

Canvia també la base de l’estalvi, que es fa progressiva… encara que segueix sent més elevada que a 2011.

taules

 

 • imageS’incrementa el mínim personal del contribuent.
 • PuJen els mínims familiars per ascendents, per descendents i per discapacitat.
 • Es pot aplicar els 1.150 euros de mínim per ascendent encara que aquest hagi mort en el període fiscal, sempre que convisqués amb el contribuent almenys la meitat del període entre l’inici de l’any fiscal i la defunció.
 • Es crea una deducció d’1.200 euros per a la família nombrosa general (2.400 per a família nombrosa especial) i per a contribuents que tinguin discapacitats al seu càrrec.
 • S’inclou com a despesa deduïble del treball en concepte de “altres despeses” un import de 2.000 euros (ampliable en certs casos).
 • La indemnització per acomiadament queda exempta de tributar, fins a una quantia de 180.000 euros. Per sobre d’aquests diners, tributa com a rendiment del treball.
 • Els rendiments positius del cabdal mobiliari de l’estalvi (interessos…) podran compensar-se amb pèrdues patrimonials, encara que amb limitacions.
 • La reducció general pels rendiments el treball queda solament per els qui tingui uns rendiments del treball inferiors a 14.450 euros.
 • La reducció per rendiments irregulars (indemnitzacions, subvencions…) baixa al 30%.
 • Els propietaris d’immobles diferents a l’habitatge habitual que no estiguin llogats, han de seguir declarant la renda imputada immobiliària a partir del valor cadastral… sense cap reducció.

 

SI TENS INVERSIONS

 • Deixen de diferenciar-se a efectes fiscals els guanys patrimonials derivats de transmissions de més i menys d’un any. Actualment les d’un any o menys tributen en base general, però això canvia amb la reforma.
 • pujaS’introdueix un nou supòsit d’exempció aplicable per contribuents majors de 65 anys per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import total obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor.
 • S’elimina l’exempció d’1.500 euros en dividends. Fins a 2015 els dividends per valor inferior a aquesta quantitat, estaven exempts… a partir de gener ja no.
 • Els qui contractessin una assegurança de vida abans del 20 de gener de 2006 (no dels temporals renovables), sortiran perdent amb la reforma, doncs acaba amb la compensació prevista per a aquests productes.
 • La reforma acaba també amb els coeficients reductors dels guanys d’accions i fons d’inversió, adquirits abans del 31 de desembre de 1994 (que eren uns coeficients del 25% i 14,3% respectivament).

SI TENS UN IMMOBLE QUE VOLS TRANSMETRE

 • Desapareixen els coeficients d’actualització (que corregeixen la depreciació monetària en actualitzar el valor d’adquisició) en la transmissió d’immobles, i també els coeficients reductors per a béns adquirits abans de 31 de desembre de 1994, si superen els 400.000 euros. La supressió de tots dos coeficients suposarà un augment del guany a declarar pel *transmitent i un major pagament d’IRPF. Per tant, prendre la decisió de transmetre aquests immobles abans que acabi l’any, pot suposar un important estalvi fiscal.
 • Es manté l’exempció per reinversió del guany obtingut amb la venda de l’habitatge habitual.

SI TENS UN PIS LLOGAT O VIUS DE LLOGUER

 • casaEs manté la reducció del 60% per arrendament d’habitatge, però s’especifica que solament s’aplica la reducció en cas de rendiment positiu.
 • S’elimina la reducció del 100% per als arrendaments a menors de 30 anys (també per als contractes anteriors a 2015).
 • S’elimina la deducció per lloguer d’habitatge habitual, encara que es manté per als contribuents que siguin inquilins abans de l’1 de gener de 2015 i tinguin dret a la deducció.

 

Si voleu ampliar aquesta informació, obteniu cap consulta no dubteu en posar-vos en contacte sense cap compromís.

Així mateix us informem que podeu sol·licitar-nos el càlcul dels efectes d’aquesta reforma en la vostra fiscalitat.