NOVETATS DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM 2018 EN MATERIA D’ IRPF

Existeixen dues novetats en matèria d’IRPF per als autònoms que desenvolupen la seva activitat a través d’una activitat professional o empresarial: 

Deducció de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta a l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat en estimació directa.

L’article 11 de la Llei 6/2017 afegeix les lletres b) i c), amb efectes des de l’1 de gener de 2018, a la regla 5ª de l’apartat 2 de l’article 30 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els següents termes:

 1. Contribuents que afectin parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica.
  En aquests casos, seran deduïbles les despeses de subministraments d’aquest habitatge entenent-se per tals: aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet.
  Tals despeses seran deduïbles en el percentatge que resulti d’aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.
  El procediment per calcular l’import deduïble d’aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:
  L’habitatge habitual d’un contribuent té 100 m². El contribuent afecta a l’activitat econòmica que desenvolupa 40 m². Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.

  Proporció de l’habitatge habitual afecte: 40 m² / 100 m² = 40%
  Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%
  Despeses deduïbles: 5.000 € x 12% = 600 €

  Nota:
  L’important a tenir en compte és que aquesta mida es per  és per a aquells autònoms que tinguin la seva activitat afecta al seu habitatge  habitual a través del model 037 no per aquells que tinguin un altre local.
  En referència a les despeses derivades de titularitat com: IBI, despeses de comunitat, assegurança etc es podrà deduir en virtut de la part afecta del domicili a l’activitat i el seu percentatge de titularitat.
  El que no comenta la normativa és que si et dedueixes part de les despeses de titularitat i despeses de subministraments del domicili i alhora d’aquests immoble estan aplicant la deducció de la hipoteca això et  pot comporta un problema, atès que el 100% d’aquesta deducció no seria correcta.

 2. Despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica.
  Els contribuents podran deduir per a la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa les despeses de manutenció que compleixin els següents requisits:
 • Ser despeses del propi contribuent.
 • Realitzar-se en el desenvolupament de l’activitat econòmica.
 • Produir-se en establiments de restauració i hostaleria, sol·licitar factura normal
 • Hauran d’abonar-se utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

Aquestes despeses tindran com a límit màxim els imports establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors que es contenen en l’article 9.A.3.a) del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que és l’import de 26,67 diaris i 48,08 € si és a l’estranger.

Nota:

Totes aquestes despeses de manutenció es deuen produir fora del domicili habitual de l’autònom (sigui el domicili del local que es desenvolupa l’activitat o domicili d’habitatge habitual en cas d’afecció). Com a requisit necessari per ser deduïble i no tenir problemes posteriors es deu portar un full de ruta on s’ha de demostrar que aquest despesa s’ha produït per visites a clients sigui per treball o per relació comercial.

Així mateix els recordem que en matèria de deducció de despeses de vehicle per part d’un autònom la normativa continua igual.
En cas de vehicles industrials o de transport serà deduïble el 100 % de l’IVA i de l’IRPF.
En cas de vehicles de turisme solament serà deduïble el 50 % de l’IVA i en la majoria de casos gens de la despesa d’IRPF tret que puguis demostrar el contrari.