Model 184: Declaració informativa d’Entitats en Règim d’Atribució de Rendes

Recordem que les entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estan obligades a presentar la declaració informativa (Model 184) en relació a les rendes obtingudes durant l’exercici 2014, com a màxim el proper dia 2 de març.

Clip

El model 184 és una declaració informativa anual que han de presentar les entitats en atribució de renda, com poden ser les societats civils. En ell es declaren una sèrie de rendes que l’entitat ha obtingut l’any natural precedent i s’indica l’import que s’atribueix a cada membre de la mateixa en proporció al seu percentatge de participació. Si la renda estigués sotmesa a retenció o ingrés a compte, s’indicarà la mateixa en la casella corresponent.

Les entitats en atribució de rendes mitjançant les quals no s’exerceixin activitats econòmiques i les rendes de les quals no excedeixin de 3.000 euros anuals no han de presentar el model. Tampoc estaran obligades les entitats constituïdes a l’estranger que obtinguin rendes en territori espanyol sense desenvolupar en el mateix una activitat econòmica.

En el model 184 s’inclouran les rendes següents, calculades per diferència entre ingressos i despeses:

  • Rendiments cabdal mobiliari. Si algun dels membres és contribuent d’IRPF i li és aplicable la reducció article 26.2 d’aquesta Llei, es consignarà l’import de la mateixa.
  • Rendiments cabdal immobiliari. Igual que en el punt anterior, es consignarà a cada membre la reducció que procedeixi, segons el cas.
  • Rendiments activitats econòmiques. Aquest rendiment es calcularà aplicant les normes de l’IRPF, com es faria si en lloc d’una entitat es tractés d’un empresari autònom que declarés en estimació directa. Això obligaria a cada partícip a donar-se d’alta en la presentació trimestral dels pagaments a compte del IRFF, model 130, en els quals s’atribuiran el repartiment del rendiment net obtingut per l’entitat en cada trimestre. L’import dels pagaments a compte a ingressar així obtinguts no es deduirà en el model, sinó a la declaració de la Renda de cadascun dels partíceps.

Si l’entitat exercís una activitat econòmica subjecta a mòduls, s’atribuirà igualment el rendiment net de forma trimestral. Les reduccions aplicables s’aplicaran individualment en la Renda.

  • Rendes comptabilitzades derivades d’Institucions d’inversió col·lectiva. Aquesta renda només és atribuïble als membres de l’entitat que siguin subjectes passius de l’Impost de societats o contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents amb establiment permanent.
  • Guanys i Pèrdues patrimonials. Tant les derivades o no de transmissions d’elements patrimonials. Es consignarà l’import dels guanys o pèrdues netes.

Si algun participi hagués estat membre de l’entitat durant un període de temps inferior a 365 dies, l’atribució es calcularà de manera proporcional al nombre de dies que correspongui. L’entitat haurà de lliurar a cada partícip un certificat acreditatiu de l’atribució declarada per confeccionar la declaració de la Renda.

Obligacions amb els membres partíceps

Les entitats en règim d’atribució de rendes hauran de notificar per escrit als seus membres la informació atribuïble a cadascun d’ells, en relació a les rendes obtingudes, bases de les deduccions i retencions i ingressos a compte.

La notificació haurà de posar-se a la disposició dels membres de l’entitat en el termini d’un mes des de la finalització del termini de presentació de la declaració.

Els preguem ens remetin al més aviat possible tota la informació necessària per procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.

Com sempre estarem a la seva disposició per atendre qualsevol consulta o dubte que en relació a aquesta declaració pugui suscitar-se.