La reforma fiscal en mòduls 2016

A partir del 01 de gener de 2016, quedaran modificats els llindars que determinen l’aplicació d’aquest règim de tributació i quedaran excloses les activitats classificades en determinats epígrafs de l’IAE.

Reducció del llindar d’exclusió.

El mètode d’estimació objectiva o per mòduls, segons la nova redacció, no podrà aplicar-se pels contribuents quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

  1. Que determinin el rendiment net d’alguna activitat econòmica pel mètode d’estimació directa.
  2. Que el volum de rendiments íntegres en l’any immediatament anterior superi qualsevol dels imports següents:
    • Per al conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes, i forestals passen a 250.000 € per als exercicis 2016 i 2017. Es computarà el total de les operacions amb expedició de factura o no.
      Sense perjudici del límit anterior, el mètode d’estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura, quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal , superi 125.000 euros anuals per als exercicis 2016 i 2017.
    • Per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes, i forestals, 250.000 euros anuals.
  3. Que el volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici anterior superi la quantitat de 250.000 euros anuals per als exercicis 2016 i 2017.

A aquests efectes, s’han de computar no només el volum de compres corresponents a les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sinó també les corresponents a les desenvolupades pel cònjuge, descendents i ascendents, així com per entitats en règim d’atribució de rendes en què participen qualsevol dels anteriors.

Activitats excloses del mètode d’estimació objectiva a partir de 2016.

A partir l’1 de gener de 2016 no s’inclouran les activitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE a les que hi hagi obligació de retenir sobre els ingressos que obtenen. A més, la resta d’activitats els ingressos es retenen, veuran reduïdes les magnituds específiques de tall superades les quals tampoc poden aplicar l’estimació objectiva.

Per tant, s’exclouen del mètode d’estimació objectiva, a partir de 2016, les activitats a les quals s’aplica el tipus de retenció de l’1%, com les de fabricació i construcció (paleta, fontaneria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.).

Romandran en mòduls el comerç al detall, cafeteries, restaurants, quioscos, tallers, transport de viatgers per carretera, taxistes, missatgers, escoles i autoescoles, tintoreries, perruqueries, la fabricació de pa i brioixeria, hotels de dues estrelles o inferior categoria i les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, sempre que aquestes últimes no superin els 250.000 euros anuals d’ingressos i els 150.000 euros de despeses.