Fiscalitat

FiscalitatObtenim una imatge fidel de la seva empresa, a la vegada que en permet trobar la millor situació financera.

Confeccionem i presentem tot tipus d’impostos. Servei d’auditoria fiscal i gestió de tot tipus de recursos administratius. Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients i portem a terme una minuciosa planificació per tal de reduïr la càrrega fiscal i maximizar l’estavi.
Principals àrees

 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
 • Estudi de normativa, resolucions y sentencies de interès per al nostre client.
 • Assessorament fiscal integral de les operacions de la societat per tal de reduir la carrega fiscal.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a la Administració Tributaria, o qualsevol altre organisme públic si es el cas.
 • Assistència i defensa davant dels òrgans de Inspecció de tributs.
 • Tramitació d’expedients d’aplaçaments d’impostos.
 • Recursos i reclamacions.
 • Auditoria fiscal d’empreses.
 • Sol·licitud i gestió de qualsevol tipus de certificat (contractista, corrent de pagament…)
 • Preparació i presentació en declaració d’impostos:
 1. Impost sobre Renta de persones físiques
 2. Impost de societats
 3. Pagaments fraccionats: estimació directa i objectiva
 4. Retenció i pagaments a compte.
 5. Impost sobre el valor afegit (IVA)
 6. Impostos especials
 7. Intrastat
 8. Impost sobre transmissions patrimonials
 9. Impost sobre successions.