Contabilidad

ContabilidadUn equipo de profesionales con una formación sólida en el área contable les ayudarán a conseguir que su contabilidad sea el instrumento de control y gestión de la empresa.

Un equip de professionals amb una formació sòlida a l’àrea comptable els ajudaran a aconseguir que la seva comptabilitat sigui l’instrument de control i de gestió de la vostra empresa.
Principales áreas

 • Assesorament comptable continuat de les operacions diàries de les societats d’acord amb la normativa vigent per tal que les empreses (PYMES i grans empreses) reflexin la imatge fidel del patrimoni, situació financera i el resultat de l’activitat.
 • Trancripció de comptabilitat de forma manual per l’elaboració del llibre diari oficial.
 • Orientació i assesorament a professionals en temes d’estimació directa i objectiva.
 • Preparació del llibres oficials d’ingressos, despeses i bens d’inversió, en matéria de professionals.
 • Formació de personal per a departaments comptables.
 • Actualització de comptabilitats enrederides.
 • Comptabilitat analítica.
 • Autidories internes.
 • Dipòsit de comptes anuals al registre mercantil.
 • Copmtabilitat pressupostària, elaboració i seguiment de pressupostos.
 • Preparació d’informes econòmics i financers d’empreses.
 • Valoració d’empreses.
 • Preparació de tancaments comptables:
 1. Arxiu de bens amortitzales i la seva actualització anual.
 2. Actualització de leasing i préstec al nou interés amb ajust a curt termini.
 3. Càlcul de les provisions i anàl·lisi de les possibles contingències.
 4. Repàs de la comptabilitat per ajustar-la a les normes comptables i fiscals.
 5. Conciliacions bancàries i arqueig de caixa.