Devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència en què considera que les prestacions per maternitat rebudes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) durant el període de baixa, han d’estar exemptes en l’IRPF, sense distinció de l’òrgan públic de què es p
Read More

NOVETATS DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM 2018 EN MATERIA D’ IRPF

Existeixen dues novetats en matèria d’IRPF per als autònoms que desenvolupen la seva activitat a través d’una activitat professional o empresarial:  Deducció de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta a l’activitat econòmica i de les
Read More

Nous subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015)

El 2 d’octubre de 2016 és la data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i les entitats sense personalitat j
Read More

La campanya de la renda començarà aquest any el 6 d’abril

A partir d’aquesta data es podrà demanar ja l’esborrany també per a tot tipus d’ingressos menys els d’activitats econòmiques A partir del proper 6 d’abril, els contribuents podran demanar, comprovar, modificar, si és el cas, i confirmar l’esborrany
Read More

Novetats fiscals societats civils 2016

En el 2016 les societats civils a fi mercantil passen a ser contribuents de l’Impost sobre Societats, i, per tant, els socis ja no hauran d’integrar en el seu impost personal (IRPF) les rendes que hagin obtingut aquestes entitats. Naturalment, sí tributaran, si escau, pels
Read More

La reforma fiscal en mòduls 2016

A partir del 01 de gener de 2016, quedaran modificats els llindars que determinen l’aplicació d’aquest règim de tributació i quedaran excloses les activitats classificades en determinats epígrafs de l’IAE. Reducció del llindar d’exclusió. El mètode d’esti
Read More

Sistema de liquidació directa (Cret @), JA HA ENTRAT EN VIGOR!

Amb la publicació de la Llei 34/2014, de 26 de desembre i la Resolució de 8 de gener de 2015, el Sistema de Liquidació Directa (Sistema Cret @) ja ha entrat en vigor. La Tresoreria General de la Seguretat Social ens ha comunicat que ja està enviant notificacions a les empreses perquè
Read More

Model 184: Declaració informativa d’Entitats en Règim d’Atribució de Rendes

Recordem que les entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estan obligades a presentar la declaració informativa (Model 184) en relació a les rendes obtingudes durant l’exercici 2014, com a màxim el proper dia 2
Read More

Reforma fiscal : Modificacions a la Llei d’IVA

En data 27 de novembre es va publicar al BOE la llei 28, de 2014 en la qual es modifica la llei 37/1992 d’IVA. A continuació fem referència dels canvis en els tipus d’Iva que s’han produït i algunes modificacions. PRODUCTES SANITARIS Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i
Read More

Calendari del Contribuent 2015

Com cada any, l’Agència Tributària presenta el calendari del contribuent o calendari fiscal 2015 en el qual es recullen totes les dates de presentació i pagament dels diferents impostos a Hisenda.Tant si ets autònom com una pime, es tracta d’un document molt útil perquè re
Read More